§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1.     Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Sunrise Festival przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android (dalej: „Aplikacja”) i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2.     Właścicielem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, jest spółka MDT Production Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zakopiańskiej 202, 60-467 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000499859 (dalej: „MDT”)

 

3.     Za właściciela Aplikacji i na jego zlecenie działa spółka CodeAgency.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 18, 85-231 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725181 (dalej: „Operator”).

 

4.     Użytkownikiem Aplikacji w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez Aplikację zainstalowaną na własnych urządzeniu mobilnym korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności (dalej: „Użytkownik”).

 

5.     Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają na umożliwieniu dostępu do Aplikacji i jej treści, w szczególności na:

 

a)    umożliwieniu uzyskania informacji o Festivalu Sunrise w zakresie harmonogramu Festivalu, artystów wg spisu alfabetycznego, mapy Festivalu z wyszczególnieniem obszarów za pomocą interaktywnych punktów:

b)    umożliwieniu przeglądania galerii Festiwalu oraz dodawania własnych zdjęć

c)     umożliwieniu przeglądania wiadomości Festiwalu

d)    umożliwieniu dostępu do informacji dotyczących social media, bezpieczeństwa, noclegu    oraz informacji o mieście Kołobrzeg

e)    organizowaniu i umożliwieniu Użytkownikowi udziału w quizie muzycznym z nagrodami

f)     umożliwieniu Użytkownikowi otrzymania kuponu na produkt Festiwalu

g)    umożliwieniu Użytkownikowi utworzenia zbiórki (grupy), w której można zrzeszyć znajomych, a następnie wspólnie konwersować i lokalizować się na mapie

h)    umożliwieniu Użytkownikowi ustawienia powiadomień przypominających o rozpoczęciu występu danego artysty.

 

6.     Aplikacja możliwa jest do pobrania ze sklepu internetowego: App Store (dla systemu iOS) oraz Google Play (dla systemu Android).

7.     Z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika następuje zawarcie przez niego z MDT umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji, w tym szczególnie usług polegających na dostępie do funkcjonalności Aplikacji.

8.     Pobranie Aplikacji ze sklepów wskazanych w pkt 1.5 Regulaminu, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem podstawowych usług jest bezpłatne. MDT dopuszcza możliwość wprowadzenia odpłatnych, dodatkowych funkcjonalności przy dokonywaniu kolejnych aktualizacji Aplikacji. Odpłatne funkcjonalności zostaną w sposób wyraźny oznaczone, tak, aby Użytkownik miał pełną wiedzę na temat wysokości kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Aplikacji.

 

9.     Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych.

 

10.  Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje oraz układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych MDT lub jego partnerów biznesowych i podlegają ochronie prawnej.

 

 

 

§2

WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI

 

 

1.     Aplikacja dostępna jest dla wszystkich osób korzystających z urządzeń mobilnych, które to urządzenia spełniają wskazane poniżej wymagania techniczne, i na które ww. osoby pobiorą Aplikację z odpowiedniego sklepu z aplikacjami i prawidłowo ją uruchomią.

 

2.     Urządzenie mobilne Użytkownika, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, powinno spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

 

a)    dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu App Store - iOS w wersji 11.4 (lub nowszej),

b)    dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu Google Play – Android 4.2 w wersji (lub nowszej).

 

3.     Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane powyżej stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższy zapis nie dotyczy urządzeń mobilnych Użytkowników, na których aplikacja była preinstalowana fabrycznie, a MDT wyraził na to zgodę.

 

4.     Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji Urządzenia:

 

a)    aktywne połączenie internetowe,

b)    aktywne połączenie bluetooth,

c)     aktywne połączenie Wi-Fi.

 

5.     Aby korzystać z funkcjonalności Aplikacji Użytkownik powinien dokonać uprzedniej rejestracji za pośrednictwem Aplikacji.

 

 

 

§3

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 

 

1.     W trakcie pierwszego uruchomienia Użytkownik zobowiązany jest przejść proces rejestracji w Aplikacji, polegającej na założeniu indywidualnego konta Użytkownika (dalej: „Rejestracja”).

 

2.     Dokonanie Rejestracji możliwe jest bezpośrednio w Aplikacji bądź poprzez konto na portalu społecznościowym Facebook.

 

3.     Do dokonania Rejestracji w Aplikacji wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych:

 

a)    adres e-mail

b)    hasło

c)     imię

 

4.     Do dokonania Rejestracji przez konto na portalu społecznościowym Facebook konieczne jest podanie następujących danych:

 

a)    adres e-mail

b)    imię i nazwisko

c)     zdjęcie profilowe

 

5.     W każdym przypadku Rejestracji niezbędne jest potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem, Polityką prywatności, Polityką cookies  i akceptuje ich treść.

 

6.     Uruchomienie i zalogowanie się do Aplikacji (lub posiadanie Aplikacji uruchomionej w tle) jest konieczne dla korzystania z funkcjonalności Aplikacji.

 

7.     Użytkownikowi przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych podczas Rejestracji oraz zmiany ustalonego podczas Rejestracji hasła. Edycja danych oraz zmiana hasła możliwa jest za pośrednictwem Aplikacji.

 

8.     W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do:

 

a)    podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd;

b)    aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji w przypadku ich późniejszej zmiany; aktualizacji danych dokonuje się w ramach ustawień Aplikacji;

c)     zachowania w tajemnicy hasła do logowania w Aplikacji oraz nieudostępniania go innym osobom.

 

9.     MDT lub Operator może rozszerzyć formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, których wypełnienie przez Użytkownika jest dobrowolne (dane opcjonalne) i nie ma wpływu na pozytywne zakończenie procesu Rejestracji.

 

10.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania w Aplikacji.

 

11.  MDT oraz Operator informują, że nie weryfikują w żaden sposób tożsamości Użytkowników podczas ich Rejestracji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji, MDT lub Operator zastrzegają sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji do czasu potwierdzenia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. MDT lub Operator wskażą Użytkownikowi sposób potwierdzenia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres email  podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

 

 

 

§4

ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 

 

1.     Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet  i aplikacji mobilnych.

 

Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

 

a)    korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;

b)    korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz MDT lub Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw;

c)     korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

 

2.     Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

 

3.     Użytkownicy dla umożliwienia poprawnego korzystania z Aplikacji powinni zaakceptować przyjmowanie powiadomień typu „push” w zakresie usług świadczonych za pomocą Aplikacji.

 

 

 

§5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 

 

1.     Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania.

 

2.     Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i powinien zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Aplikacji w zakresie, w jakim jest to zależne od Użytkownika (np. prawidłowe funkcjonowania urządzenia mobilnego, stosowanie ustawień umożliwiających odbieranie bieżących powiadomień z Aplikacji itp.). Za działania usług, aplikacji i serwisów internetowych innych niż Aplikacja odpowiedzialność ponoszą ich dostawcy.

 

3.     MDT oraz Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

 

 

 

§6

ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 

 

1.     Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie, Polityce Prywatności lub aktualizacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

 

2.     W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających  zasady  współżycia  społecznego  lub  godzących w usprawiedliwiony interes MDT lub Operatora, a w szczególności ich dobre imię, MDT lub Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług i funkcjonalności.

 

 

 

§7

REKLAMACJE

 

 

1.     Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej pod adresem: support@codeagency.pl

 

2.     Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail Użytkownika (podane przy Rejestracji), nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 

3.     W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Operator rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 

 

 

§8

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

 

 

A)    Postanowienia ogólne.

 

1.     Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Aplikacji Mobilnej Sunrise Festival (dalej: Aplikacja).

2.     Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji jest właściciel Aplikacji – MDT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, adres do doręczeń: ul. Zakopiańska 202, 60-467 Poznań, skrytka pocztowa 16, 60-959 Poznań, NIP: 7811893509, adres poczty elektronicznej: kontakt@mdtproduction.pl - zwana dalej „Administratorem”.

3.     Dane osobowe Użytkownika Aplikacji są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) oraz zgodnie z innymi przepisami wydanymi na podstawie lub w związku z Rozporządzeniem.

4.     Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i interesów osób fizycznych, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty; zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem lub przypadkową utratą, niszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

 

B)    Cel i zakres zbieranych danych osobowych oraz odbiorcy danych.

 

1.     Każdorazowo cel, zakres zbieranych danych osobowych oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Użytkownika w Aplikacji.

2.     Dane osobowe zbierane są przez Administratora w celu:

a)    Umożliwienia Użytkownikowi dostępu do treści oraz usług oferowanych w Aplikacji;

b)    marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora;

c)     komunikacji z Użytkownikiem,

d)    zarządzania kontem Użytkownika

e)    umożliwienia Użytkownikowi interakcji z innymi Użytkownikami za pośrednictwem grup lub forów online,

f)     doskonalenia usług Administratora,

g)    wykonania obowiązków Administratora nałożonych przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa lub organy państwowe.

 

3.     Administrator w określonych okolicznościach może udostępniać dane osobowe stronom trzecim. Możliwymi odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być partnerzy biznesowy Administratora, sponsorzy nagród fundowanych w quizach, podmioty udostępniający treści oferowane w Aplikacji, organy państwowe. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

4.     Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, płeć, wizerunek.
 

5.     Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest niezbędne do utworzenia i utrzymania konta Użytkownika.

 

 

C)    Dane osobowe w urządzeniach mobilnych. Media społecznościowe.

 

1.     Aplikacja mobilna pozwala korzystać z usług lokalizacyjnych. Za zgodą Użytkownika Administrator danych/Operator Aplikacji Mobilnej może wysyłać powiadomienia z danymi lokalizacyjnymi. Przeczytaj instrukcję obsługi urządzenia mobilnego, by dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia i możliwość udostępniania danych oraz otrzymywanie powiadomień.

2.     Aplikacja może wykorzystywać media społecznościowe na różne sposoby, np. tak aby wspomagać korzystanie z usług online, aby promować produkty, aby komunikować się z innymi Użytkownikami. Aplikacja zapewnia możliwość logowania się na konto Użytkownika za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych.

 

 

D)    Cookies i dane eksploatacyjne.

 

1.     Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika Aplikacji (na karcie pamięci smartfona lub innego urządzenia mobilnego – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Aplikację). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2.     Administator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkownika Aplikacji w następujących celach:

a)    identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Aplikacji i pokazywania, że są zalogowani;

b)    zapamiętywania danych Użytkowników;

c)     zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Aplikacji,

d)    dostosowywania zawartości Aplikacji do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Aplikacji;

e)    prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Aplikacji.

 

3.     Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Aplikacji.

4.     Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Aplikację – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5.     Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Aplikacji do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Aplikacją. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające z Aplikacji. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 

 

E)    Podstawa prawna przetwarzania danych

 

1.     Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Aplikacji danych osobowych niezbędnych do utworzenia konta Użytkownika skutkuje brakiem możliwości zalogowania się i korzystania z wszystkich funkcjonalności Aplikacji.

2.     Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator opiera się na następujących podstawach prawnych:

a)    przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy,

b)    przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania uzasadnionego interesu handlowego Administratora

c)     przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest dla wywiązania się przez Administratora z zobowiązań prawnych.

3.     W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia).

4.     Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika może być konieczność  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c) lub konieczność zrealizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia).

 

 

F)    Prawo kontroli, dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania

 

1.     Użytkownik  ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2.     Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo do żądania ich niezwłocznego usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 

3.     W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4.     W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w Regulaminie i Polityce Prywatności.

5.     Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy Rozporządzenia i inne ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

G)   Postanowienia dodatkowe

 

1.     Aplikacja może zawierać odnośniki do stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Aplikacji.

2.     Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.     Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych udostępnionych w Aplikacji: 

a)    zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

b)    dostęp do panelu Użytkownika jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

 

 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.     Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji oraz na stronie internetowej www.sunrisevestival.pl

 

3.     MDT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na adresy e-mail podane przez nich przy Rejestracji, a także przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji po powiadomieniu o zmianie Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Regulaminu (który nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 7 dni). Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z Aplikacji po wejściu zmian w życie.

 

4.     Regulamin obowiązuje od dnia 2 lipca 2018 roku.